لوبیا قرمز 1000 گرم لوبیا قرمز 1000 گرم
30,000 تومان
35,000 تومان
 لوبیا سفید 500 گرم لوبیا سفید 500 گرم
33,000 تومان
35,000 تومان
 لوبیا قرمز 500 گرم لوبیا قرمز 500 گرم
30,000 تومان
35,000 تومان
 لوبیا چیتی 1000 گرم لوبیا چیتی 1000 گرم
39,000 تومان
40,000 تومان
 نخود 500 گرم نخود 500 گرم
به زودی

آجیل

 پسته 1000 گرم پسته 1000 گرم
61,750 تومان
65,000 تومان
 پسته 500 گرم پسته 500 گرم
124,000 تومان
130,000 تومان
 پسته 250 گرم پسته 250 گرم
65,000 تومان

پر فروش ترین ها

 پسته 1000 گرم پسته 1000 گرم
61,750 تومان
65,000 تومان
 لوبیا قرمز 1000 گرم لوبیا قرمز 1000 گرم
30,000 تومان
35,000 تومان
 لوبیا سفید 500 گرم لوبیا سفید 500 گرم
33,000 تومان
35,000 تومان
 لوبیا قرمز 500 گرم لوبیا قرمز 500 گرم
30,000 تومان
35,000 تومان
 لوبیا چیتی 1000 گرم لوبیا چیتی 1000 گرم
39,000 تومان
40,000 تومان